Ça?da?ay Temizlik

Ça?da?ay Temizlik, Antalya temizlik firmas?d?r. Ça?da?ay temizlik 1996 y?l?ndan bu yana Antalya´da temizlik firmas? olarak hizmet vermektedir.

Ça?da?ay Temizlik olarak 1996 y?l?ndan bu yana güvenilir bir ?irket olarak Antalya’ da hizmet vermekteyiz. Sahip oldu?umuz organizasyon bütünlü?ü, titiz ve özenli hizmetlerimiz ile sektörümüzde lider firmalar aras?nda yer almaktay?z.

Günümüzde in?aat sektörü ba?ta olmak üzere getirdi?imiz yenilikçi fikirler ile temizli?in do?ru zamanda yap?lmas?n?n firmalara katma de?er olarak geri dönece?ini ispatlad?k. Sahip oldu?umuz bu öz güven, mü?terilerimiz taraf?ndan talep edilen firma olmam?z? sa?lad?.

Her gün büyüyen firmam?z, in?aat sonras? daire temizli?i, ?irketlere temizlik hizmeti ve i?çi temini, günlük haftal?k okul temizlikleri ile okullarda düzenlenen y?l sonu etkinliklerinin organizasyonu için lojistik ve i?çi temini, d?? cephe temizli?i, yer cilas? koltuk y?kama ve merdiven temizli?i hizmetlerini sunmaktad?r.

Nasreddin Group

Firmam?z gücünü 3 temel noktadan al?r. Profesyonel bir yönetim ekibi , yüksek teknoloji ?le yap?lan imalat ve mü?teri memnuniyeti esasl? kalite politikam?z. Sektörde yer ald???m?z günden bu yana temel esaslar?m?zdan hiç vazgeçmeden bugünkü ba?ar?m?z? sa?lad?k.

Firmam?z thermowood, kam?? çat?, has?r dekorasyon, ah?ap pencere, masif panel, lamine ah?ap mamüllerini üretmekte ve projeler geli?tirmektedir.

Firmam?z ?ç Anadolu bölgesinde has?r ve has?r ürünleri ile ilgili faaliyetlerini
sürdürmekte iken,90 l? y?llarda turizmin geli?mesi ile 1996 y?l?nda NASREDD?N HASIR
DEKORASYON firmas?n? kurarak yönünü Akdeniz Bölgesinin incisi Antalya’ya çevirmi?tir.
Asl?nda yurt d???nda kullan?m? çok yayg?n olan has?r?n Türkiye’de yay?lmas? Uzakdo?u mimari
esintisinin tatil köyü ve otel projelerinde kullan?lmas? ile firmam?z hem ürün çe?itlili?ini hem de
uygulama teknolojilerini dünyadaki geli?melere paralel olarak kendini yenileyerek , sektörde
liderli?ini korumu?tur.
Mü?teri talepleri do?rultusunda 2005 y?l?nda NASREDD?N ORMAN ÜRÜNLER?
firmas?n? kurarak Antalya’da bir ilk olan emprenyeli haz?r mamül sat??? ve emprenye tesisleriyle
ah?ap sektörüne çevreyolu kereste sat?? ma?azam?z? açarak ba?lad?k.
Gelen talepler do?rultusunda firmam?z ilk ciddi büyük yat?r?m?n? 2008 y?l?nda
Antalya-Serik’te 5000 m² alanda 3000 m² si kapal? alanda makine park? olu?turarak lamine
kiri? üreten ah?ap entegre tesisini kurmu?tur. Güçlü bir teknik kadro ve üretim
teknolojisiyle çok önemli turizm yat?r?m projelerine üretici ve uygulamac? olarak imza
att?k. Mü?teri memnuniyeti esasl? politikam?z? bir üst seviyeye ç?karma ba?ar?s?n?
gösterdik. Art?k sadece Antalya’ da de?il yurt içi ve yurt d???nda önemli projelerin i? orta??
olmaya ba?lad?k.
Firmam?z gücünü 3 temel noktadan al?r. Profesyonel bir yönetim ekibi , yüksek
teknoloji ?le yap?lan imalat ve mü?teri memnuniyeti esasl? kalite politikam?z. Sektörde yer
ald???m?z günden bu yana temel esaslar?m?zdan hiç vazgeçmeden bugünkü ba?ar?m?z?
sa?lad?k.
Hedefleri olmayan firmalar?n gün gelipte bir de?er üretmeden sektörden
çekildiklerini gördükçe 3 temel politikam?za ve belirledi?imiz hedeflere çok daha fazla
sar?ld?k. Sürekli olarak yeni i? olanaklar?n? , bu i?lerin teknolojik alt yap?lar?n? Avrupan?n
çe?itli ülkelerinde incelemeye ve ara?t?rmaya ba?lad?k. Yurdumuza bakt???m?zda ise ah?ap
sektörünün henüz emekleme döneminde oldu?unu gördük . Bu geçi? döneminde
ba?ar?ya ula?man?n ve daha büyük hedeflere ko?man?n ancak yüksek teknolojiyle
donat?lm?? makine alt yap?s? olan firma durumunda olmam?z gerekiyordu.
Bu dü?ünceler do?rultusunda 2011 y?l? sonunda Antalya’n?n bat?s?nda yat?r?m yapma
karar? ald?k. Yine bu do?rultuda Fethiye- Marmaris-Bodrum üçlemesi içinde yer alan ve
bölgenin lideri olan SALMAN AH?AP SANAY?’ni bünyemize katt?k. Gelinen perspektife
bak?ld???nda NASREDD?N GROUP olarak 3 ayr? kentte büyük kapasitelerle üretim
yapan ?irketler grubu haline geldik. Marmaris- Fethiye karayolu üzerinde bulunan yeni
fabrikam?z 25 y?l? a?k?nd?r ah?ap sektörünün içinde . Her Türk ailesinin rüyas? olan
ah?ap ev imalat? konusunda Balkanlar?n ve Ortado?u’nun en büyük teknolojik alt yap?s?na
ve ekipman?na sahip lider durumdad?r. Halk?m?z?n ekonomik yap?s?n? da göz önünde
bulundurarak insan?m?z?n ah?ap evlere sahip olmalar? konusunda üretim maliyetlerini a?a??
çekerek, ki buda malzeme al?mlar?n? ilk ç?k?? noktas?ndan yaparak bu hedefimize de çok
k?sa bir sürede ula?aca??z.
K?sacas? Türkiye ‘de en geni? makine parkuruna sahip olmam?z , ülkemizin bir çok
noktas?na hizmet verebilmemiz , en iyi tasar?m ve imalat kadrosunu bünyemizde
bulundurmam?z, çok h?zl? olmam?z ve de bütün bu sayd?klar?m?z?n do?rultusunda ekonomik
olmam?z sektördeki di?er firmalardan bizi öne ç?karan yan?m?zd?r. Bu da bizim maliyet ve
teknolojik aç?dan güçlü olup, Avrupa standartlar?nda bir firma olmam?z? sa?lamaktad?r.
Bizleri bu noktaya getiren ve desteklerini projelerini vererek gösteren de?erli
yat?r?mc?lara ve halk?m?za , bunlar? gerçekle?tirip sizlere sunan tüm çal??anlar?ma te?ekkür
ediyorum .


NASREDD?N GROUP
YÖNET?M KURULU BA?KANI
H?MMET ERBAY

 

 

Berfa Yap?

Antalya Nur Temizlik

Antalya Nur Temizlik, Antalya temizlik sektöründeki öncü ?irketlerdendir. Antalya Nur Tezlik 14 y?ll?k tecrübesiyle 1998 y?l?ndan bu yana Antalya da hal? y?kama, hal? temizleme, koltuk y?kama ve çe?itli hizmetlerde uzman kadrosu ile Akdeniz Bölgesinin seçkin kurulu?lar?na e?itimli personellerle birlikte kaliteli ve zaman?nda hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Nur Temizlik Hizmetlerini bütünleyici olarak, ?laçlama ve Peyzaj Mimarl?g? konusunda da deneyimli ve profesyonel ekibi ile tam ve kapsaml? olarak hizmet vermektedir.

KAL?TE POL?T?KAMIZ

Geli?en teknolojiyi grup ve grup çal??anlar? olarak sürekli takip etmek ve uygulamak,
Mü?terilerin ç?karlar? do?rultusunda ad?m atmak her ad?mda müsterilerimize sunmu? oldu?umuz bir önceki hizmetin daha iyisini sunmak,
Mü?terilerimizin beklentilerini kar??lamak ve sürekli geli?en kalitede hizmet sunmak,
E?itimli, kendini geli?tirmeye aç?k kusursuz hizmet vermeyi hedefleyen bir kadro ile hizmet sektöründe lider konuma gelmek,
Çal??anlar?m?z? çözüm ortaklar?m?z ve paydaslar?m?z olarak benimsemek,
Kalite sistemine uyarak sürekli geli?tirme felsefesine dayanan kalite anlayi?i ile be?enilip tercih edilen bir firma olmak.


H?ZMETLER?M?Z

?n?aat Sonras? Mekan Temizli?i
Tadilat Temizli?i
Ev Temizli?i
Ofis Temizli?i
Villa Temizli?i
Cam Temizli?i
Daire Temizli?i
Fabrika Temizli?i
D?? Cephe Cam Temizli?i
Hal? Y?kama
Hal? Temizleme
Koltuk Y?kamaTEM?ZL?K ??LER?N?Z B?Z?M OLSUN, ZAMANINIZ S?Z?N VE SEVD?KLER?N?Z?N OLSUN

Akdeniz Yükseli? E?itim Kurumlar?

Akdeniz Yükseli? E?itim Kurumlar?, Antalya Serik ilçesinde faaliyetlerini yürüten, kaliteli ve deneyimli kadrosuyla Antalya geneli say?s?z ba?ar?lara imza atm?? sayg?n bir e?itim kurumudur. Ana okulu, ilkokul, orta okul ve lise derecelerinde e?itimine devam eden antalya yükseli? koleji, serik ilçesinde özel e?itim kurumu olarak, Antalya da kaliteli bir kolej hedefiyle yola ç?km?? ve bu hedefine ula?mak için emin ad?mlarla yoluna devam etmektedir.

antalya serik ilçesinde ilk özel kolej olan antalya yükseli? koleji, 2006 y?l?nda ilk ö?rencileriyle e?itime ba?lam??t?r. antalya da ilk ve orta derecede e?itim veren antalya yükseli? koleji bünyesinde yakla??k 100 ö?retmeniyle kaliteli e?itim anlay???yla e?itime devam etmektedir.

akdeniz yükseli? e?itim kurumlar?, 2006 y?l?ndan bu yana il milli e?itim bakanl??? taraf?ndan yürütülen performans takip, PTS, ?lbap S?navlar?nda yüksek ba?ar? göstermi? ve antalya da il geneli kayda de?er bir performans sergilemi?tir. Yükseli? koleji olarak hedefimiz SBS s?navlar?nda ö?rencilerimizi hak etti?i yerlere getirebilmektir.

Cozy Design

Cozy Design, Tolga Hay?t, Antalya da profesyonel olarak faaliyetlerine devam eden, antalya web tasar?m ve antalya web sitesi konusunda deneyimli profeyonel bir yaz?l?mc? ve web tasar?mc?d?r. Günümüzde Web tasar?m deyince akla ilk gelen ?ey güven olmaktad?r. bu ba?lamda cozy design referanslar? ve deneyimleriyle antalya da öncü web tasar?m firmas? olma yolunda ilerlemektedir. Sizin güveniniz ev referans?n?zdan alaca?? güçle cozy design antalya web sitesi alan?nda giderek büyüyecektir.

antalya web tasar?m, antalya web sitesi denince akla ilk gelen cozy design Tolga Hay?t. Cozy design web tasar?m, php ve css destekli basit sade tasar?mlarla birlikte kontrol panelli s?k?nt?s?z çal??an bir yaz?l?m sunar. Akl?n?zda soru kalmas?n.

Merak etti?iniz her?ey için :

tolga@cozydesign.net

cozy design

cozy design profesyonel web tasar?m ve yaz?l?m konusunda antalya ba?ta olmak üzere geni? çapta çal??malar? olan genç ve dinamik kadrosuyla yepyeni bir web ?irketidir. Çal??malar?nda farkl?l?k, özellik, profesyonell?k ön plandad?r. günümüzde teknolojinin ilelemesi ile bir çok ?eye web ile ula??m sa?lanmaktad?r, al??veri?, banka ödemeleri, sa?l?k, e?itim kay?tlar? vb. teknolojideki bu de?i?im ile bir çok firma ve ?irketlerin web alan?nda yer almas? gerekl?li?i do?mu?tur. bu ba?lamda cozy design her türlü ihtiyac?n?zda size bir çok olanak sunar.

Berat Temizlik

Firmam?z 16 Y?ld?r Temizlik sektöründeki tecrübesiyle 1998 y?l?ndan buyana Antalya da çe?itli görevlerde deneyimli ve uzman kadrosu ile Akdeniz Bölgesinin seçkin kuruluslar?na e?itimli personellerle birlikte kaliteli ve zaman?nda hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Berat hal? y?kama ve Temizlik Hizmetlerini bütünleyici olarak, ?laçlama ve Peyzaj Mimarl?g? konusunda da deneyimli ve profesyonel ekibi ile tam ve kapsaml? olarak hizmet vermektedir. Evlerde deneyimli ve uzman kadrosu ile Akdeniz Bölgesinin seçkin kuruluslar?na e?itimli Firmam?z 14 Y?ld?r Temizlik sektöründeki tecrübesiyle 1998 y?l?ndan buyana Antalya da çe?itli görevlerde deneyimli ve uzman kadrosu ile Akdeniz Bölgesinin seçkin kuruluslar?na e?itimli personellerle birlikte kaliteli ve zaman?nda hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Antalya temizlik firmas?, antalya temizlik ?irketi, antalya hal? y?kama, antalya hal? temizleme, antalya koltuk y?kama.

 

Çetintürk Bilgisayar

Çetintürk Bilgisayar Antalya´da bilgisayar donan?m sat?? ve teknik destek, yaz?l?m, web sitesi, dinamik web sistemleri, kurumsal yaz?l?m çözümleri ve güvenlik kameras?, alarm sistemleri kurulum, ke?if ve montaj hizmetlerini veren köklü bir firmad?r.

?irket ve kurumlar?n kablolu a? alt yap?s?, kablosuz a? alt yap?s?, sunucu kurulumu, vpn kurulumu hizmetlerini tecrübeli çal??anlar?yla yapmaktad?r.

Kurumunuza özel web site tasar?mlar?n?z?, logo, kartvizit ve kurumsal kimlik çal??malar?n?z? titizlikle yapar. Web siteler içerik yönetim sistemi ile yönetilebilir ?ekilde kodlan?r. ?stedi?iniz zaman web sitenizin içeri?inde güncelleme yapabilir, kolayca foto?raf ve video galerinizi yönetebilirsiniz.

Firman?z bünyesinde takip etti?iniz i?leriniz için size özel otomasyon program? geli?tirerek, i?lerinizin tam kontrolünü sa?layabilir, geli?mi? raporlama ve istatistik sayfalar? ile i?lerinizin verimlili?ini artt?rabilirsiniz. Yap?lacak otomasyonun web tabanl? olarak dizayn edilmesi ve geli?tirilmesi ile kurumsal yaz?l?m?n?za dünyan?n her yerinden ister PC ister tablet isterseniz de cep telefonunuzdan eri?ebilirsiniz. Böylelikle her nerede olursan?z olun i?lerinizin ba??nda olursunuz.

Akdur A.?.

10 Numara Web

Antalya Jaluzi

Firmam?z 2014 y?l?nda CAM ve JALUZ? (çift cam aras? perde sistemleri) mamulleri üretimi yapmak üzere?ANTALYA JALUZ? CAM SANAY? VE T?C. LTD. STI. Ad? alt?nda kurulmu?tur. Ba?ar?s?n? gelece?e yönelik vizyon ve prensipli çal??ma yöntemi ile günümüze kadar ta??yarak ticari faaliyetlerine devam etmektedir. 1 Y?l? a?k?n bir sürede bulunmam?za ra?men bir çok projeli i?lerde görev ald?k. Temennimiz siz mü?terimizin ya?ant?lar?n? daha ?üvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmakt?r.

Üretim yelpazesinde Jaluzi olarak M
?knat?sl? sistem , Kumandal? Sistem ve Plise perde.

 

Katlan?r cam balkon sistemleri ve otomat?k tente ve bunun gibi bir çok ürün yelpazemizle tüm mü?terilerimize birbirinden farkl? birçok renk seçene?i ile dekoratif ürünler sunmaktad?r. ülkemizde ve yurt d???nda önemli bir Pazar pay?na sahip olmakla beraber sürekli geli?en teknolojik alt yap?s? ve? AR-GE´ye verdi?i önemle sektöründe çok önemli bir yeri vard?r.
ANTALYA JALUZi CAM SANAY? SAN. T?C. LTD. ?T?.?gerek sat?? öncesi, gerekir ise sat?? sonras? sundu?u hizmetleriyle kalitesini her alana yaym??t?r.

 

MARKAMIZ OLAN SUNSET ISO 9001:2000, CE, TÜV CERT, MARKA TESC?L, FAYDALI MODEL?belgeleri ile bu sektörde tek olma özelli?ini korumu?tur.?

Ça?bey Hal? Y?kama